New Generation Internet Tools
English | Български

ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ:Централен офис:

БЪЛГАРИЯ

Chemometrics BG

SECTION: CHEMOMETRICS (Public edition)


Основни web-ресурси:

United States Cyber CommandUnited States Tenth Fleet

 

Отличителни черти на хемометриката:

"... Хемеометриката се основава на анализа на крайни резултати, а не на чисто теоретичните постановки и доказателства. Изхождайки от практиката в хемеометриката е налице изключителна динамика на използвания математически апарат. Според Джей Фридман, математиците просто не са в състояние да разберат какво точно се случва в хемеометриката за да го обяснят."

Какво е важно да знаем:

" ... Голяма част от получените резултати в аналитичната химия, са коствени. На практика, вместо стойността на концентрацията на дадено вещество ние ще получим друга величина (сигнал), който е свързан с концентрацията, но числено не е равен на нея. Най-често зависимостта между тези велични, се формира по неизвестен за нас начин."
 


(Из "Въведение в хемометриката" - част I) 


New Generation Internet Tools
Copyright © 2010-2011 G-92 Developers Group. All rights reserved
Black Screen Project